معرفی مرکز


طراحی وساخت انواع قالب های صعنتی و فلزیسنبه ،ماتریس،کشش ،آرایش ،خمش، تیریم، پروگرسیو

تجربه ماررمزموفقیت ماست

 

 

آخرین مطالب

کاربردی ترین قسمت قطعات صنعتی،قطعات فلزی هستند

قالب سازی

((سنبه وماتریس)) ازمهمترین ودقیق ترین قسمت تشکیل دهنده قالب می باشدکه درواقع شکل نهایی دراین دوقطعه شکل می گیرد